Disclaimer

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de teksten. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de IT snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te laten verrichten.

De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) gegevens afkomstig van deze website van de hand en garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten of diensten gedane bewering.